Atkinsmetodens stöd från forskningen

En uppenbar anledning till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden åt Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle skänka upphov till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grund och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad benägenhet till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till regelmässig föda och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till hälsa.

En klar styrka med Atkinsdieten som dessutom lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara smaklig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer nyanserad och på så vis blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten under 80-talet att man skulle förtära mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss mathållning.

På så sätt har Atkinsdieten oupphörligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten oavbrutet haft en aktuell status i samband som har haft med välbefinnande och mathållning att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är uppnådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därutöver kan dieten medföra minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer gällande fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från ledande universitet och institutioner i USA. Flertal experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär givetvis att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.